ÜYELİK İŞLEMLERİ

YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 15/1/1974-7/7753

Resmî Gazete      

: 31.01.1974/14785

 

 

DİKKAT (!) Bu Yönetmelik, 15/06/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek ve Değişiklikler: 
1) 23.5.1975-7/9956 B.K.K. (17.6.1975/15268 RG) 
2) 20.5.1976-7/11994 B.K.K. ( 7.6.1976/15609 RG)

 

BÖLÜM I

Konu ve Kapsam

Konu

Madde 1- 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek l ve 8 sayılı Kanun hükınünde kararname ile değiştirilen ek 2. maddelerde öngörülen "Geçici Süreli Görevlendirme" ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam

Madde 2- Devlet Memurları, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen kurumlarda geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

BÖLÜM II

Geçici Süreli Görevlendirme

Geçici Süreli Görevlendirme Halleri :

Madde 3-a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,

c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması, hallerde geçici süreli görevlendirme mümkündür.

Geçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar

Madde 4- Memur :

a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,

b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici olarak görevlendirilebilir. 

BÖLÜM III

Geçici Süreli Görevlendirmede Usul

Duyurma

Madde 5- Kurum 3. maddede sayılan şartların varolması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu, Resmi Gazete ile duyurur.

Madde 6- Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine, ilgili bakanlıklar ile Maliye Bakanlığınca birlikte kararlaştırılır.

BÖLÜM IV

Geçici Süreli Görevlendirilen Memurun Hak ve Yükümlülükleri

Kadro ile ilişki

Madde 7- Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ile ilişkisi devam eder. Geçici görevde geçirdiği süre asıl kadrosunda dikkate alınır. Bu işlemler memurun asıl kurumunca yürütülür.

Madde 8- (Mülga: 23/5/1975-7/9956 B.K.K) 

Aylık ve Diğer Haklar

Madde 9- Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun aylığını alır ve bu kadronun diğer malî ve sosyal haklarından yararlandrırlır.

Mevzuata Uyma

Madde 10- Geçici süreli olarak görevlendirilen memur asıl sınıf ve mesleğinin ve geçici süreli olarak görevlendirildiği için tabi olduğu yasalara uymakla yükümlüdür.

Sicil Raporları

Madde 11- Altı ay ve daha uzun süreyle geçici süreli olarak görevlendirilen memurun sicili gittiği kurumda yaptığı görevin gereğine göre yetkili sicil amirince düzenlenir ve asıl kurumuna bildirilir.

Amir Durumunda Olma Hali

Madde 12- Geçici süreyle görevlendirilen memur, emrindeki memurların sicilini, sicil
amiri olarak yürürlükteki hükümlere göre düzenler.

BÖLÜM V

Geçici Süreli Görevlendirmenin Sona Ermesi

Sona Erme

Madde 13- Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kuruma ve memura
bildirilir. Memur asıl görevine döner.

Ancak, öngörülen süre bitmeden, ataınadaki usulüne göre eski görevine dönebilir. Şu kadar ki bu halde dahi memur, "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Yönetmeliği" ne uymakla yükümlüdür.

Süre

Madde 14- Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Madde 15- Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kurumundaki kadrosuna, bir diğer memur geçici süreli olarak görevlendirilemez.

Ek Madde 1- (Ek : 20/5/1976-7/11994 B.K.K)

Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşlarına güvenlik görevlisi olarak atanacaklar hakkında bu Yönetmeliğin 4, maddesinin (c) bendi ile 5. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2- (Ek : 20/5/1976-7/11994 B.K.K)

Güvenlik görevlisinin aylık ve yolluklannın tespitinde Dışişleri Bakanlığı İdarî memurlarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.